icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Nordbytun ungdomsskole   ›   Aktuelt
  

Informasjon om retten til å klage på standpunkt- og eksamenskarakterer

Det er ingen klageadgang ved undervegsvurdering (terminkarakterer)

Dette er en kortversjon av de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer. Ta kontakt med skolen dersom noe er uklart. Bestemmelsene finner du i Forskrift til opplæringslova, kapittel 5.

Klage på karakterer

· Eleven har rett til å klage på både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

· Elever over 15 år har egen klagerett. Elever under 15 år må ha foresattes samtykke.

· Klagefristen er 10 dager, og fristen regnes fra det tidspunkt du eller dine foresatte er gjort kjent med karakterene (eller burde ha gjort dere kjent med dem). Hvis du ber om begrunnelse for karakteren, blir klagefristen avbrutt. Ny frist gjelder fra det tidspunkt du har fått begrunnelsen.

· Klagen sendes til rektor. Den bør begrunnes.

· Rektor sender klagen din og uttalelser fra skolen til Statsforvalteren, som er klageinstans.

· Klagen din og opplysninger fra skolen vil sammen danne grunnlaget for Statsforvalteren behandling av saken. Statsforvalteren skal bare skal ta stilling til om de bestemmelsene som gjelder for karaktersetting er fulgt. Statsforvalteren skal ikke overprøve lærerens faglige skjønn.

· Hvis Statsforvalteren kommer til at bestemmelsene som gjelder for karaktersetting ikke er fulgt, eller at det er tvil om at bestemmelsene er fulgt, opphever Statsforvalteren karakteren din. Saken blir sendt tilbake til skolen der rektor og faglærer skal foreta en ny vurdering. Rektor setter endelig karakter.

· Du bør være klar over at oppheving av karakteren ikke nødvendigvis fører til at du får en bedre karakter. Når rektor og faglærer foretar en ny vurdering, kan rektor bestemme om karakteren skal endres opp eller ned – eller bli stående. Den nye avgjørelsen skal begrunnes. Du kan ikke klage på den endelige karakteren.

 NB! Snakk med faglærer og be om en begrunnelse for karakteren før du eventuelt klager på en standpunktkarakter.

Klage på skriftlig eksamen

· Du har rett til å se besvarelsen din og til å få framlagt retningslinjer for sensuren, hos rektor.

· Gi beskjed til rektor om du vil klage.

· Klagenemnd består av 3 medlemmer. Medlemmene i klagenemnda skal ikke ha sensurert besvarelsen din tidligere, og de skal ikke jobbe ved den skolen du går på.

· Klagenemnda skal ta stilling til om karakteren du har fått, er urimelig. Hvis nemnda kommer til at karakteren er urimelig, skal det settes ny karakter.

· Etter klagebehandling er det ingen automatikk i at karakteren settes opp. Den kan like gjerne settes ned.

Klage på muntlig eksamen

· Ved muntlig eksamen kan du kun klage på formelle feil. Feilene må være slik at de kan ha hatt betydning for resultatet.

· Rektor henter inn uttalelser fra sensor og faglærer, og sender disse sammen med sin egen uttalelse til Statsforvalteren. Kopi av uttalelsene skal sendes til deg (eller foreldrene dine).

· Dersom du får medhold i klagen, vil eksamenen bli annullert. Det blir da bare karakteren fra standpunkt som kommer på vitnemålet. Hvis du ønsker det, kan det holdes ny eksamen for deg. Det skal trekkes fag på nytt og det er ikke sikkert du blir trukket ut i det samme faget. Du får melding om faget med samme frist som ved ordinær eksamen.

· Ved avslag på klagen, sendes vedtaket om dette til deg med kopi til skolen. Resultatet fra eksamen blir stående og kommer på vitnemålet. Du kan ikke klage på dette vedtaket.